تقویم آموزشی

ردیف عنوان دوره آموزشی روزهای برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع کلاس قیمت دوره
(ریال)
لینک
ثبت نام
1 Oracle Database 11g: Data Mining Techniques یکشنبه-سه شنبه (17تا21) 9 خرداد 1396 8.600.000 ثبت نام
2 UNIX and Linux Essentials شنبه - پنجشنبه (17تا21) و (14تا18) 15 خرداد 1396 7.500.000 ثبت نام
3 Oracle Linux 7: Essentials and System Administration... شنبه - پنجشنبه (17تا21) و (14تا18) 15 خرداد 1396 18.700.000 ثبت نام
4 Oracle Application Express Workshop I, II Ed2... شنبه - دوشنبه (17تا21) 16 خرداد 1396 24.000.000 ثبت نام
5 Oracle BI Publisher 11gR1: Fundamentals شنبه - پنجشنبه (17تا21) و (13تا17) 20 خرداد 1396 11.000.000 ثبت نام
6 Oracle Data Warehouse Fundamentals & ODI 12c-Pack یکشنبه-سه شنبه (17تا21) 21 خرداد 1396 22.000.000 ثبت نام
7 Oracle Database 12c: Introduction to SQL شنبه - پنجشنبه (17:30تا21) و (13تا17) 1 تير 1396 9.500.000 ثبت نام
8 Oracle Database 12c Program with PLSQL جمعه ها (9 تا 14) 2 تير 1396 11.000.000 ثبت نام
9 Oracle Database 11g: Advanced PL/SQL جمعه ها 9 تا 14 2 تير 1396 10.500.000 ثبت نام
10 Oracle Data Warehouse Fundamentals & ODI 12c-Pack دوشنبه - چهارشنبه (17تا21) 12 تير 1396 22.000.000 ثبت نام
11 Oracle WebLogic Server 12c: Administration I, II... پنجشنبه (9تا15) 15 تير 1396 25.500.000 ثبت نام
12 Oracle WebLogic Server 12c: Administration I پنجشنبه (9تا15) 15 تير 1396 13.500.000 ثبت نام
13 Oracle Database 12c: Performance Management and Tuning... شنبه - پنجشنبه (17تا21) و (14تا18) 17 تير 1396 13.500.000 ثبت نام
14 Oracle Database 12c: Introduction to SQL یکشنبه-سه شنبه (10تا 14) 18 تير 1396 9.500.000 ثبت نام
15 Oracle Database 11g: Administration Workshop II دوشنبه-چهارشنبه (17تا21) 19 تير 1396 10.000.000 ثبت نام
16 Oracle Database 11g: Data Mining Techniques یکشنبه-سه شنبه (17تا21) 25 تير 1396 8.600.000 ثبت نام
17 Oracle Database 12c: Introduction to SQL یکشنبه-سه شنبه (17تا21) 25 تير 1396 9.500.000 ثبت نام
18 Oracle Database 11g: Administration Workshop I یکشنبه-سه شنبه (17تا21) 27 تير 1396 10.000.000 ثبت نام
19 Oracle Database 11g: Administration Workshop I یکشنبه-سه شنبه (17تا21) 1 مرداد 1396 10.000.000 ثبت نام
20 Oracle Database 11g: Administration Workshop I&II Pack یکشنبه-سه شنبه (17تا21) 1 مرداد 1396 19.500.000 ثبت نام
21 Oracle Database 11g: Administration Workshop I یکشنبه-سه شنبه (16تا20) 1 مرداد 1396 10.000.000 ثبت نام
22 Oracle Data Integrator 12c: Integration and Administration... دوشنبه-چهارشنبه (17تا21) 4 مرداد 1396 14.000.000 ثبت نام
23 Oracle Database 11g: Security پنجشنبه-جمعه (13 تا 17) 5 مرداد 1396 12.500.000 ثبت نام
24 Oracle Database 12c: Introduction to SQL پنجشنبه ها (13تا17) 5 مرداد 1396 9.500.000 ثبت نام
25 Oracle BI Suite 11gR1: Create Analyses and... شنبه - پنجشنبه (17تا21) 7 مرداد 1396 11.000.000 ثبت نام
26 Oracle Database 12c: Introduction to SQL یکشنبه-سه شنبه (17تا21) 8 مرداد 1396 9.500.000 ثبت نام
27 Oracle Database 12c: Introduction to SQL شنبه - چهارشنبه (10تا 14) 11 مرداد 1396 9.500.000 ثبت نام
28 Oracle Database 12c Program with PLSQL پنجشنبه-جمعه 9 تا 13 12 مرداد 1396 11.000.000 ثبت نام
29 Oracle BI Suite11gR1: Create Analyses, Dashboards &... شنبه - پنجشنبه (17تا21)و(9 تا13) 12 مرداد 1396 20.000.000 ثبت نام
30 Oracle BI Suite 11gR1: Create Analyses and... شنبه-پنجشنبه (17تا21) و (9تا 13) 12 مرداد 1396 11.000.000 ثبت نام
31 Oracle Database 11g: Data Mining Techniques یکشنبه-سه شنبه (17تا21) 15 مرداد 1396 8.600.000 ثبت نام
32 Oracle Database 11gR2: RAC and Grid Infrastructure... دوشنبه-چهارشنبه (12تا 16) 16 مرداد 1396 12.500.000 ثبت نام
33 Oracle Database 12c Program with PLSQL یکشنبه-سه شنبه (17تا21) 17 مرداد 1396 11.000.000 ثبت نام
34 Oracle Database 11g: Data Mining Techniques دوشنبه-چهارشنبه (17تا21) 18 مرداد 1396 8.600.000 ثبت نام
35 Oracle Database 12c: Data Guard Administration شنبه-پنجشنبه (17تا21) و (9تا13) 21 مرداد 1396 12.500.000 ثبت نام
36 Oracle Database 12c: New Features for Administrators... یکشنبه-سه شنبه (9تا13) 22 مرداد 1396 13.500.000 ثبت نام
37 Oracle Database 12c: Introduction to SQL یکشنبه-سه شنبه (17تا21) 24 مرداد 1396 9.500.000 ثبت نام
38 Oracle Database 11g: Administration Workshop I شنبه - چهارشنبه (17تا21) 4 شهريور 1396 10.000.000 ثبت نام
39 Oracle Database: SQL Tuning for Developers شنبه - چهارشنبه (13 تا 17) 4 شهريور 1396 11.000.000 ثبت نام
40 Oracle WebLogic Server 12c: Administration I, II... پنجشنبه-جمعه (17تا21) 5 شهريور 1396 25.500.000 ثبت نام
41 Oracle Database 12c: Data Guard Administration یکشنبه-سه شنبه (17تا21) 5 شهريور 1396 12.500.000 ثبت نام
42 Oracle Data Warehouse Fundamentals & ODI 12c-Pack یکشنبه-سه شنبه (17تا21) 7 شهريور 1396 22.000.000 ثبت نام
43 Oracle Database 12c: RAC Administration Ed 1.1 دوشنبه-چهارشنبه (17تا21) 8 شهريور 1396 13.500.000 ثبت نام
44 Oracle Database 11g: Data Mining Techniques دوشنبه-چهارشنبه (17تا21) 8 شهريور 1396 8.600.000 ثبت نام
45 Oracle Database 11g: Administration Workshop II دوشنبه-چهارشنبه (17تا21) 8 شهريور 1396 10.000.000 ثبت نام
46 UNIX and Linux Essentials پنجشنبه-جمعه (13 تا 17) 9 شهريور 1396 7.500.000 ثبت نام
47 Oracle BI Suite 11g R1: Build Repositories شنبه-پنجشنبه (17تا21) و (9تا13) 11 شهريور 1396 12.500.000 ثبت نام
48 Oracle Database 12c Program with PLSQL یکشنبه-سه شنبه (18تا21) 12 شهريور 1396 11.000.000 ثبت نام
49 Oracle Linux 7: Essentials and System Administration... یکشنبه-سه شنبه (10تا 14) 14 شهريور 1396 18.700.000 ثبت نام
50 Oracle Database 12c Program with PLSQL یکشنبه-سه شنبه (17تا21) 19 شهريور 1396 11.000.000 ثبت نام
51 Oracle Database 11g: Administration Workshop I&II Pack دوشنبه-چهارشنبه (17تا21) 20 شهريور 1396 19.500.000 ثبت نام
52 Oracle Application Express Workshop I, II Ed2... دوشنبه-پنجشنبه (17تا21) 20 شهريور 1396 24.000.000 ثبت نام
53 Oracle Database 12c: Introduction to SQL شنبه-دوشنبه (17تا21) 20 شهريور 1396 9.500.000 ثبت نام
54 Oracle Data Warehouse Fundamentals & ODI 12c-Pack یکشنبه-سه شنبه (17تا21) 2 مهر 1396 22.000.000 ثبت نام
55 Oracle BI Publisher 11gR1: Fundamentals شنبه ها (17تا21) 2 مهر 1396 11.000.000 ثبت نام
56 Oracle Database 12c Program with PLSQL پنجشنبه ها (13/30تا17/30) 6 مهر 1396 11.000.000 ثبت نام
57 Oracle Database 11g: Data Mining Techniques یکشنبه-سه شنبه (17تا21) 11 مهر 1396 8.600.000 ثبت نام
58 Oracle Database 11gR2: RAC and Grid Infrastructure... چهارشنبه ها (17تا21) 12 مهر 1396 12.500.000 ثبت نام
59 Oracle BI Suite11gR1: Create Analyses, Dashboards &... شنبه-پنجشنبه (17تا21) و (9تا 13) 13 مهر 1396 20.000.000 ثبت نام
60 Oracle Database 11g: Administration Workshop I&II Pack یکشنبه ها (17تا20) 16 مهر 1396 19.500.000 ثبت نام
61 Oracle Data Warehouse Fundamentals & ODI 12c-Pack شنبه - دوشنبه (18تا21) 17 مهر 1396 22.000.000 ثبت نام
62 Oracle Database 12c Program with PLSQL پنجشنبه ها (13/30تا17/30) 20 مهر 1396 11.000.000 ثبت نام
63 Oracle WebLogic Server 12c: Administration I, II... پنجشنبه ها 9 تا 15 20 مهر 1396 25.500.000 ثبت نام
64 Oracle Data Integrator 12c: Integration and Administration... شنبه - دوشنبه (17تا21) 6 آبان 1396 14.000.000 ثبت نام
65 Oracle Database 11g: Data Mining Techniques چهارشنبه ها (17تا21) 10 آبان 1396 8.600.000 ثبت نام
66 Oracle BI Suite11gR1: Create Analyses, Dashboards &... پنجشنبه ها (9تا13) 11 آبان 1396 20.000.000 ثبت نام
67 UNIX and Linux Essentials یکشنبه-سه شنبه (17تا21) 14 آبان 1396 7.500.000 ثبت نام
68 Oracle Database 12c: Introduction to SQL شنبه-سه شنبه (17تا21) 22 آبان 1396 9.500.000 ثبت نام
69 Oracle Database 11g: Security یکشنبه-سه شنبه (17تا21) 24 آبان 1396 12.500.000 ثبت نام
70 Oracle Database 11g: Analytic SQL for Data... سه شنبه ها (17تا21) 25 آبان 1396 3.500.000 ثبت نام
71 Oracle Database 12c: Introduction to SQL شنبه-سه شنبه (17تا21) 27 آبان 1396 9.500.000 ثبت نام
72 Oracle 12c In-Memory Database چهارشنبه (6:30 تا 7:30 عصر) 1 آذر 1396 0 ثبت نام
73 Oracle Database 11g: Data Guard Administration Release... چهارشنبه ها (17تا21) 8 آذر 1396 10.000.000 ثبت نام
74 Oracle BI Suite11gR1: Create Analyses, Dashboards &... یکشنبه - چهارشنبه (17تا21) 8 آذر 1396 20.000.000 ثبت نام
75 Oracle BI Suite 11gR1: Create Analyses and... یکشنبه - چهارشنبه (17تا21) 8 آذر 1396 11.000.000 ثبت نام
76 Oracle Database 11g: Data Mining Techniques پنجشنبه ها (9تا15) 9 آذر 1396 8.600.000 ثبت نام
77 Oracle Database 12c: Introduction to SQL شنبه - سه شنبه (17تا21) 11 آذر 1396 9.500.000 ثبت نام
78 Oracle Database 12c: Introduction to SQL یکشنبه-سه شنبه (17تا21) 14 آذر 1396 9.500.000 ثبت نام
79 Oracle Database 11g: Data Guard Administration Release... چهارشنبه - پنجشنبه - جمعه (9تا17) 15 آذر 1396 10.000.000 ثبت نام
80 Oracle Database 12c: Introduction to SQL چهارشنبه - پنجشنبه - جمعه (9تا17) 15 آذر 1396 9.500.000 ثبت نام
81 UNIX and Linux Essentials یکشنبه-سه شنبه (17تا21) 18 آذر 1396 7.500.000 ثبت نام
82 Oracle Database 11g: Analytic SQL for Data... شنبه ها (17تا21) 20 آذر 1396 3.500.000 ثبت نام
83 Oracle Data Warehouse Fundamentals & ODI 12c-Pack شنبه-چهارشنبه (17تا21) 20 آذر 1396 22.000.000 ثبت نام
84 Oracle Database 11g: Data Warehousing Fundamentals شنبه-چهارشنبه (17تا21) 20 آذر 1396 10.000.000 ثبت نام
85 Oracle Database 12c Program with PLSQL جمعه ها 9 تا 14 24 آذر 1396 11.000.000 ثبت نام
86 Oracle Database 11gR2: RAC and Grid Infrastructure... سه شنبه - چهارشنبه - پنجشنبه (9تا17) 28 آذر 1396 12.500.000 ثبت نام
87 Oracle WebLogic Server 12c: Administration I, II... دوشنبه-چهارشنبه (17تا21) 29 آذر 1396 25.500.000 ثبت نام

۶ قدم تا موفقیت

مشتریان

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت مخابرات ایران بانک تجارت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای شرکت پتروشیمی شازند بانک مسکن سایپا بانک پارسیان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موسسه مالی و اعتباری کارسازان آینده ایساکو مگفا تعاونی اعتبار ثامن الائمه همراه اول شرکت داده ورزی سداد