دوره ها

Oracle Database 11g: Develop PL/SQL Program Units

• کد دوره : OR115
• مدت دوره : 40 ساعت
• شهریه : 10.000.000 ریال
پیش ثبت نام

برای این دوره ، کلاس عمومی برنامه ریزی نشده است.
لطفا پیش ثبت نام نمایید

What you will learn:

This course introduces students to PL/SQL and explains the benefits of this powerful programming language. Students learn to create PL/SQL blocks of application code that can be shared by multiple forms, reports, and data management applications. Students also learn to create anonymous PL/SQL blocks and are introduced to stored procedures and functions. Students learn about declaring identifiers and trapping exceptions. Demonstrations and hands-on practice reinforce the fundamental concepts.

Students use Oracle SQL Developer to develop these program units. SQL*Plus and JDeveloper are introduced as optional tools.After the basic PL/SQL and SQL language skills, students learn to develop, execute, and manage PL/SQL stored program units such as procedures, functions, packages, and database triggers. Students also learn to manage, PL/SQL subprograms and triggers. Students are introduced to the utilization of some of the Oracle-supplied packages.

Additionally students learn to use Dynamic SQL, understand design considerations when coding using PL/SQL, understand and influence the PL/SQL compiler and manage dependencies.

In this course, students use Oracle SQL Developer as the main tool and SQL*Plus is introduced as an optional tool.

This course counts towards the Hands-on course requirement for the Oracle Database 11g Administrator Certification. Only instructor-led inclass or instructor-led online formats of this course will meet the Certification Hands-on Requirement.


Learn to:

 • Declaring PL/SQL Variables
 • Working with Composite Data Types
 • Conditionally control code flow (loops, control structures)
 • Explicit cursors
 • Handle runtime errors
 • Describe stored procedures and functions
 • Create, and execute stored procedures and functions.
 • Design and use PL/SQL packages
 • Create overloaded package subprograms for more flexibility.
 • Utilize Oracle-Supplied Packages in Application Development
 • Create triggers to solve business challenges.
 • Build and execute SQL statements dynamically.

Audience:

 • PL/SQL Developer
 • Database Administrators
 • Forms Developer
 • System Analysts
 • Support Engineer
 • Application Developers

Prerequisites:

Required Prerequisites:

 • Oracle Database 11g: Introduction to SQL (Combination of Oracle Database 11g: SQL Fundamentals I and II)

Suggested Prerequisites:

 • Previous programming experience
 • Basic Knowledge of PL/SQL

Course Objectives:

 • Use PL/SQL programming constructs and conditionally control code flow (loops, control structures, and explicit cursors)
 • Handle runtime errors
 • Describe stored procedures and functions
 • Use cursors to process rows
 • Design PL/SQL anonymous block that execute efficiently.
 • Describe the features and syntax of PL/SQL
 • Manage dependencies between PL/SQL subprograms
 • Use conditional compilation to customize the functionality in a PL/SQL application without removing any source code
 • Create, and use stored procedures and functions
 • Design and use PL/SQL packages to group and contain related constructs
 • Create overloaded package subprograms for more flexibility
 • Use the Oracle supplied PL/SQL packages to generate screen output, file output, and mail output
 • Create triggers to solve business challenges
 • Write dynamic SQL for more coding flexibility
 • Use the compiler warnings infrastructure
 • Design PL/SQL code for pre-defined data types, local subprograms, additional programs and standardized constants and exceptions

Course Topics:

Introduction

 • Course Objectives and Agenda
 • Describing the Human Resources (HR) Schema
 • Identifying the Appendices Used in this Course
 • Listing the PL/SQL Development Environments Available in this Course
 • Introduction to SQL Developer
 • Using SQL Developer
 • Reviewing the Online Oracle 11g SQL and PL/SQL Documentation and the Additional Available Resources

Introduction to PL/SQL

 • PL/SQL Overview
 • Benefits of PL/SQL Subprograms
 • Overview of the Types of PL/SQL blocks
 • Creating and Executing a Simple Anonymous Block
 • Generating Output from a PL/SQL Block

Declaring PL/SQL Identifiers

 • Different Types of Identifiers in a PL/SQL subprogram
 • Using the Declarative Section to Define Identifiers
 • Storing Data in Variables
 • Scalar Data Types
 • %TYPE Attribute
 • Bind Variables
 • Using Sequences in PL/SQL Expressions

Writing Executable Statements

 • Describing Basic PL/SQL Block Syntax Guidelines
 • Commenting Code
 • SQL Functions in PL/SQL
 • Data Type Conversion
 • Nested Blocks
 • Operators in PL/SQL

Interacting with the Oracle Server

 • Including SELECT Statements in PL/SQL to Retrieve data
 • Manipulating Data in the Server Using PL/SQL
 • The SQL Cursor concept
 • Using SQL Cursor Attributes to Obtain Feedback on DML
 • Saving and Discarding Transactions

Writing Control Structures

 • Conditional processing Using IF Statements
 • Conditional processing Using CASE Statements
 • Simple Loop Statement
 • While Loop Statement
 • For Loop Statement
 • The Continue Statement

Working with Composite Data Types

 • Using PL/SQL Records
 • Using the %ROWTYPE Attribute
 • Inserting and Updating with PL/SQL Records
 • INDEX BY Tables
 • INDEX BY Table Methods
 • INDEX BY Table of Records

Using Explicit Cursors

 • Understanding Explicit Cursors
 • Declaring the Cursor
 • Opening the Cursor
 • Fetching data from the Cursor
 • Closing the Cursor
 • Cursor FOR loop
 • Explicit Cursor Attributes
 • FOR UPDATE Clause and WHERE CURRENT Clause

Handling Exceptions

 • Understanding Exceptions
 • Handling Exceptions with PL/SQL
 • Trapping Predefined Oracle Server Errors
 • Trapping Non-Predefined Oracle Server Errors
 • Trapping User-Defined Exceptions
 • Propagate Exceptions
 • RAISE_APPLICATION_ERROR Procedure

Creating Stored Procedures

 • Creating a Modularize and Layered Subprogram Design
 • Modularizing Development With PL/SQL Blocks
 • Understanding the PL/SQL Execution Environment
 • The Benefits of Using PL/SQL Subprograms
 • The Differences Between Anonymous Blocks and Subprograms
 • Creating, Calling, and Removing Stored Procedures Using the CREATE Command and SQL Developer
 • Using Procedures Parameters and Parameters Modes
 • Viewing Procedures Information Using the Data Dictionary Views and SQL Developer

Creating Stored Functions

 • Creating, Calling, and Removing a Stored Function Using the CREATE Command and SQL Developer
 • Identifying the Advantages of Using Stored Functions in SQL Statements
 • Identify the steps to create a stored function
 • Using User-Defined Functions in SQL Statements
 • Restrictions When Calling Functions from SQL statements
 • Controlling Side Effects When Calling Functions from SQL Expressions
 • Viewing Functions Information

Creating Packages

 • Listing the Advantages of Packages
 • Describing Packages
 • The Components of a Package
 • Developing a Package
 • The Visibility of a Package’s Components
 • Creating the Package Specification and Body Using the SQL CREATE Statement and SQL Developer
 • Invoking the Package Constructs
 • Viewing the PL/SQL Source Code Using the Data Dictionary

Working With Packages

 • Overloading Subprograms in PL/SQL
 • Using the STANDARD Package
 • Using Forward Declarations to Solve Illegal Procedure Reference
 • Using Package Functions in SQL and Restrictions
 • Persistent State of Packages
 • Persistent State of a Package Cursor
 • Controlling Side Effects of PL/SQL Subprograms
 • Using PL/SQL Tables of Records in Packages

Using Oracle-Supplied Packages in Application Development

 • Using Oracle-Supplied Packages
 • Examples of Some of the Oracle-Supplied Packages
 • How Does the DBMS_OUTPUT Package Work?
 • Using the UTL_FILE Package to Interact With Operating System Files
 • Using the UTL_MAIL Package
 • Using the UTL_MAIL Subprograms

Using Dynamic SQL

 • The Execution Flow of SQL
 • What is Dynamic SQL?
 • Declaring Cursor Variables
 • Dynamically Executing a PL/SQL Block
 • Using Native Dynamic SQL to Compile PL/SQL Code
 • Using DBMS_SQL Package
 • Using DBMS_SQL with a Parameterized DML Statement
 • Dynamic SQL Functional Completeness

Design Considerations for PL/SQL Code

 • Standardizing Constants and Exceptions
 • Using Local Subprograms
 • Using Autonomous Transactions
 • Using the NOCOPY Compiler Hint
 • Using the PARALLEL_ENABLE Hint
 • Using the Cross-Session PL/SQL Function Result Cache
 • Using the DETERMINISTIC Clause with Functions
 • Using Bulk Binding to Improve Performance

Creating Triggers

 • Working With Triggers
 • Identifying the Trigger Event Types and Body
 • Business Application Scenarios for Implementing Triggers
 • Creating DML Triggers Using the CREATE TRIGGER Statement and SQL Developer
 • Identifying the Trigger Event Types, Body, and Firing (Timing)
 • Statement Level Triggers Versus Row Level Triggers
 • Creating Instead of and Disabled Triggers
 • Managing, Testing, and Removing Triggers

Creating Compound, DDL, and Event Database Triggers

 • Working With Compound Triggers
 • Identifying the Timing-Point Sections of a Table Compound Trigger
 • Compound Trigger Structure for Tables and Views
 • Using a Compound Trigger to Resolve the Mutating Table Error
 • Comparing Database Triggers to Stored Procedures
 • Creating Triggers on DDL Statements
 • Creating Database-Event and System-Event Triggers
 • System Privileges Required to Manage Triggers

Using the PL/SQL Compiler

 • Using the PL/SQL Compiler
 • Using the Initialization Parameters for PL/SQL Compilation
 • Using the New PL/SQL Compile Time Warnings
 • Overview of PL/SQL Compile Time Warnings for Subprograms
 • The Benefits of Compiler Warnings
 • The PL/SQL Compile Time Warning Messages Categories
 • Setting the Warning Messages Levels: Using SQL Developer, PLSQL_WARNINGS Initialization Parameter, and the DBMS_WARNING Package Subprograms
 • Viewing the Compiler Warnings: Using SQL Developer, SQL*Plus, or the Data Dictionary Views

Managing PL/SQL Code

 • What Is Conditional Compilation and How Does it Work?
 • Using Selection Directives
 • Using Predefined and User-Defined Inquiry Directives
 • The PLSQL_CCFLAGS Parameter and the Inquiry Directive
 • Using Conditional Compilation Error Directives to Raise User-Defined Errors
 • Using the DBMS_DB_VERSION Package
 • Using DBMS_PREPROCESSOR Procedures to Print or Retrieve Source Text
 • Obfuscating and Wrapping PL/SQL Code

Managing Dependencies

 • Overview of Schema Object Dependencies
 • Querying Direct Object Dependencies Using the USER_DEPENDENCIES View
 • Querying an Object’s Status
 • Invalidation of Dependent Objects
 • Displaying Direct and Indirect Dependencies
 • Fine-Grained Dependency Management in Oracle Database 11g
 • Understanding Remote Dependencies
 • Recompiling a PL/SQL Program Unit

۶ قدم تا موفقیت

مشتریان

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت مخابرات ایران بانک تجارت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای شرکت پتروشیمی شازند بانک مسکن سایپا بانک پارسیان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موسسه مالی و اعتباری کارسازان آینده ایساکو مگفا تعاونی اعتبار ثامن الائمه همراه اول شرکت داده ورزی سداد