دوره ها

Oracle Database 12c: Implement Partitioning Ed 1 NEW

• کد دوره : OR237
• مدت دوره : 16 ساعت
• شهریه : 7.000.000 ریال
پیش ثبت نام

برای این دوره ، کلاس عمومی برنامه ریزی نشده است.
لطفا پیش ثبت نام نمایید

 

What you will learn:

This Oracle Database 12c: Implement Partitioning training teaches you how to manage partitioning using Oracle Database 12c. Expert Oracle University instructors will demonstrate the benefits of partitioning for different types of workloads and learn the syntax for partitioning maintenance operations.


Learn To:

 • Apply partitioning strategies to enhance application performance.
 • Use partitioning techniques to reduce impact of table and index maintenance.
 • Use partitioning to decrease the time to refresh materialized views.
 • Partition lob segments, nested tables and object tables.
 • Reduce risk of data exposure using Oracle Advanced Security Data Redaction, Transparent Data Encryption and Oracle Data Masking.
 • Understand the Oracle Partitioning methods for tables, index and materialized views available in Oracle Database 12c Release 1.

Benefits To You

Taking this course will introduce you to several new partitioning enhancements, including partition maintenance operations on multiple partitions, heat maps, partial indexes for partitioned tables, interval-reference partitioning and online move partition capabilities. When the new enhancements are added to all the existing methods of partitioning, this large range of choices and capabilities requires that database administrators and data architects understand each partitioning method and it's appropriate uses. Proper use of partitioning can greatly benefit many types of applications including data warehouses, information life cycle management and very large databases.

Audience:

 • Database Administrators
 • Database Designers
 • Systems Architects

Related Training

Required Prerequisites:

 • Basic Database Administration
 • Basic SQL Tuning
 • SQL Fundamentals
 • Oracle Database 12c: Administration Workshop NEW
 • Oracle Database: SQL Workshop I NEW

Suggested Prerequisites:

 • Basic Data Modeling and Relational Database Design
 • Basic knowledge of Data Warehousing Design
 • Oracle Database: SQL Tuning for Developers NEW

Course Objectives:

 • Describe the partitioning architecture, uses, and advantages
 • Describe the partition types supported by the Oracle RDBMS
 • List all of the options for creating partition tables
 • Create partitioned tables
 • Describe the table and index partition relationships
 • List all the options of partitioned indexes
 • Create partitioned indexes
 • List all of the alterable partitioned table and index attributes
 • Describe the overhead associated with each maintenance command
 • Use the data dictionary to verify partitioning structure
 • Create Materialized Views that are partitioned
 • Explain the benefits of partitioning materialized views
 • Show performance enhancements of partitioned materialized views
 • Choose appropriate partition attributes for various application requirements
 • Understand partitioning options with other database features
 • Describe Oracle Enterprise Manager support of partitioned objects

Course Topics:

Partitioning Concepts

 • VLDB Manageability and Performance Constraints
 • Manual Partitions Versus Partitioning
 • Partitioned Tables and Indexes
 • Table Versus Index Partitioning
 • Partitioned Indexes
 • Partitioning Strategies: Single-Level Partitioning
 • Partitioning Strategies: Composite Partitioning
 • Oracle Partitioning History

Implementing Partitioned Tables

 • Table, Partition, and Segment Relations
 • Creating Partitions with Enterprise Manager
 • CREATE TABLE Statement with Partitioning
 • Logical and Physical Attributes
 • Partition Strategy Declaration: Single-Level Partitioning
 • Specifying Partition Attributes
 • Range Partitioning
 • Interval Partitioning

Implementing Partitioned Indexes

 • Partitioned Indexes
 • Partitioned Index Attributes: Global or Local
 • Partitioned Index Attributes: Prefixed or Nonprefixed
 • Global Indexes
 • Local Prefixed Indexes
 • Local Nonprefixed Index
 • Index Partitioning and Type Matrix
 • Specifying an Index with Table Creation

Maintenance of Partitioned Tables and Indexes

 • Maintenance: Overview
 • Table and Index Interaction During Partition Maintenance
 • Modifying the Logical Properties of Tables and Indexes
 • Modifying Partition Properties on the Table
 • Using the ALTER TABLE and ALTER INDEX Commands
 • Renaming a Partition
 • Partition Storage Changes
 • Moving a Partition

Partitioning Administration and Usage

 • Using Partitioned Tables
 • Pruning Rules
 • Static and Dynamic Pruning
 • Pruning Tips
 • Static Partition Pruning and Star Query
 • Dynamic Partition Pruning and Star Query
 • Collecting Statistics for Partitioned Objects
 • ANALYZE and Partitioned Objects

Partitioning and Workload Types

 • Partitioning in Data Warehouses
 • Using Materialized Views for Summary Management
 • Partitioning and Materialized Views
 • Maintaining Partitions of a Materialized View
 • Partition Change Tracking (PCT) Refresh
 • PCT Refresh: Requirements
 • When Is PCT Refresh Used?
 • Partition Key or Partition Marker?

 


۶ قدم تا موفقیت

مشتریان

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت مخابرات ایران بانک تجارت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای شرکت پتروشیمی شازند بانک مسکن سایپا بانک پارسیان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موسسه مالی و اعتباری کارسازان آینده ایساکو مگفا تعاونی اعتبار ثامن الائمه همراه اول شرکت داده ورزی سداد